Cọ lăn sơn nước hay cọ lăn sơn dầu? Nên sử dụng loại nào là tốt nhất