Cọ lăn sơn Pro 5 inch cán 2 màu ( 150 mm / 15 cm )