Cọ lăn sơn Pro 9 inch cán 2 màu ( 230 mm / 23 cm )