Giá cọ lăn sơn có bị ảnh hưởng bới dịch bệnh hay không?